Kỹ sư Nguyễn Phi Hậu

Kỹ sư Công trình

Trưởng Văn phòng đại diện Ninh Thuận