Kỹ sư Nguyễn Ngọc Hậu

Kỹ sư Công trình

Phòng Kỹ thuật thi công