Kỹ sư Nguyễn Công Nghiệp

Chỉ huy trưởng Công trình

Trung tâm Chiếu xạ Đồng Nai