Kỹ sư Huỳnh Văn Tân

Chỉ huy trưởng Công trình

Nhà công vụ TTCX Đồng Nai